ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න

අවධානයට -: මෙම පෝරමයේ ඇති සියලුම දත්ත ඉංග්‍රීසියෙන් සම්පූර්ණ කල යුතු අතර, මින් පසු ලැබෙන දෙවන පෝරමයේ ඔබගේ විශයන් පිළිබඳ තොරතුරු සම්පූර්ණ කල යුතුය.

සැ.යු -: මෙහි ඔබ ලබාදෙන Email ලිපිනය හා දුරකථන අංකය අනන්‍ය වන අතර ඒවා ඔබගේ ගිණුමට ඇතුළු වීමට හා SMS පණිවුඩ ලබා ගැනීමට උපකරී වේ . මේවා නිවැරදිව ලබාදීමෙන් ඔබට ඇතිවන ගැටළු මගහරවා ගත හැක.

තාක්ෂණික ගැටලු සඳහා විමසන්න -:0777909389

Male
Female
Sinhala medium
English medium
Select your study level
OR

Already registerd ? Login